VelkoobchodVoda - Topení - Plyn - Sanita | Mgr. Jana Manová

Obchodní podmínky

Postup objednávky:

-  nemusíte se přihlašovat heslem ani jménem.Vyberte zboží v oddílech nebo v AKCI  a zadejte počet kusů .Vložte zboží do košíku. .Zadejte e-mail (pokud chcete  potvrzení objednávky), dodací , fakturační  adresu ,mobilní telefon .Odešlete objednávku.Nevykryté zboží z objednávky neevidujeme. Zboží lze hradit na dobírku, hotově nebo (u zákazníků bez IČ) platbou předem , zaslanou fakturou.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává Mgr. Jana Manová, Šebetov 243, 67935, IČ: 75625628, provozující internetový portál a internetový obchod www.velkoobchod-man.eu, jako prodávající, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen přijatou tržbu zaevidovat u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou  nepodnikatelé , fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.velkoobchod-man.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou zboží. Tyto obchodní podmínky jsou  součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2.  Objednávka musí splňovat  nezbytné údaje pro vystavení dokladů  .

3. Zákazníci, uvedou tyto údaje: jméno a příjmení   nebo název  firmy , adresu  , IČ  (jen podnikatelé)., mobilní telefon (pro doručení SMS zprávy od přepravce)

4. Objednávku, která nesplňuje nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout. To má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Kupující má možnost  neodeslanou objednávku zkontrolovat , opravit či zrušit.

6. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazným potvrzením objednávky  .

Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit  bez uvedení důvodu. na  e-mailové adrese:   vit.man@seznam.cz.

2.Náklady při posílání nechtěného zboží zpět  hradí kupující.

 

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla  do 3 dnů po uzavření kupní smlouvy.

2. V případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu , si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit  nebo nedotat  zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně , popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné.

3. K ceně objednávky (bez DPH) bude připočteno dopravné v takovéto výši:

( Objednávka zboží  1Kč -1000 Kč : dopravné 150 Kč;  1001Kč - 3000Kč : dopravné 120 Kč;  3001Kč - 4999Kč : dopravné 80 Kč , nad 5000Kč bez dopravného.)

4. Nezasíláme  mimo   ČR.

5. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Ceny na internetových stránkách jsou  bez DPH.,  hradit   lze pouze:  dobírkou ,převodem z účtu předem  nebo  hotově ( pro  zboží k vyzvednutí ve skladě) .

2. Zákazníkům  bez IČO odesíláme  zboží  až  po úhradě faktury  zaslané e-mailem

 

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu  do 14 kalendářních dnů.

2. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do14 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku.

3. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.  Zboží nemusíte vracet v originálním obalu.

VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.Zákazník má možnost řešit reklamace také mimosoudní cestou přes ČOI.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující dává souhlas  se zpracováním a uložením  osobních údajů v souvislosti s  objednávkou (nebo  dalšími objednávkami). Osobní údaje  nebudou  zpřístupněny jiným subjektům .

3. Při  způsobu doručení  kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem , tedy údaje uvedené v  objednávkovém formuláři sdělovat  pouze přepravci  za účelem kontaktování kupujícího   při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

IX. Osobní údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři:  jméno, příjmení, (firma- IČ, DIČ) e-mail, číslo telefonu,   adresa.

Účel zpracování – odeslání objednávky .

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů.

Uplatnění práv:  Veškerá práva lze uplatnit emailem na  adrese: vit.man@seznam.cz.

Poskytnutí údajů: Správce poskytne subjektu údajů na žádost  a to bez zbytečného odkladu nejdéle  do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Údaje  se poskytnou  v elektronické formě.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u  dozorovaného úřadu . Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo : získat  osobní údaje, účely zpracování,kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy , vznést námitku proti zpracování,  na opravu osobních údajů,  na výmaz osobních údajů ,  na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu .Obrázky sortimentu mohou být ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

2.Zákazník tímto uděluje souhlas s možným  vystavením a zasláním faktury elektronickou formou .

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6 2022.)