VelkoobchodVoda - Topení - Plyn - Sanita | Mgr. Jana Manová

Obchodní podmínky

Postup objednávky:

-  nemusíte se přihlašovat heslem ani jménem.V pravém sloupci vyberte zboží (nebo v AKCI vyberte zboží) a zadejte kusy .Vložte zboží do košíku. .Zadejte e-mail (pokud chcete  potvrzení objednávky), dodací event. fakturační  adresu a mobilní telefon pro rychlejší komunikaci s dopravci zásilek.(bez zadaného telefonu nemusí být objednávka doručena včas) .Odešlete objednávku.(99% zboží je skladem, pokud některé zboží není skladem  a ani do 2 dnů nebude, objednávku odesíláme bez tohoto zboží).Nevykryté zboží z objednávky neevidujeme. Zboží podnikatrlům odesíláme na dobírku, ostatním zasíláme e-mail s fakturou k úhradě převodem. 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává Mgr. Jana Manová, Šebetov 243, 67935, IČ: 75625628, provozující internetový portál a internetový obchod www.velkoobchod-man.eu, jako prodávající, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen přijatou tržbu zaevidovat u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou  nepodnikatelé , fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.velkoobchod-man.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou zboží. Tyto obchodní podmínky jsou  součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2.  Objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat  nezbytné údaje pro vystavení dokladů a rychlé doručení  zboží .

3. Zákazníci, uvedou tyto údaje:

- jméno a příjmení spotřebitele  nebo název  firmy 

- adresu místa dodání 

- IČ  (pouze podnikatel)

 - telefon pro doručení SMS zprávy od přepravce

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout. To má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Kupující má možnost  neodeslanou objednávku zkontrolovat , opravit či zrušit.

6. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce . Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit  bez uvedení důvodu. 

Zrušení objednávky lze provést  e-mailem na adrese  vit.man@seznam.cz. nebo telefonicky.

2.Náklady při posílání nechtěného zboží zpět  hradí kupující.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla  do 3 dnů po uzavření kupní smlouvy.

2. V případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu , si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit  nebo nedotat  zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně , popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. 

3. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení, prostřednictvím přepravce. Po dohodě lze zboží  vyzvednout osobně na prodejně.

4. K ceně objednávky bude připočteno dopravné .

Do ČR je to: Od 1Kč do 1000 Kč: 150 Kč; od 1001Kč do 3000Kč: 120 Kč; od 3001Kč do 4999Kč : 80 Kč , nad 5000Kč - .bez poštovného.

5. Zaslání zboží do ostatních zemí nerealizujeme.

6. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

7. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Výslednou cenu má zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření objednávky.

2. Ceny na našich www stránkách jsou uvedeny  bez DPH.

3. Způsob platby  zboží - dobírkou ,fakturou hrazenou předem  nebo  hotově na pokladně .

4. Kupujícím - (nepodnikatelům bez IČ) odesíláme  zboží po úhradě faktury zaslané e-mailem.

5. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu  do 14 kalendářních dnů.

2. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do14 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku.

3. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy do 14dnů bez udání důvodu.  Zboží nemusíte vracet v originálním obalu.

VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.Zákazník má možnost řešit reklamace také mimosoudní cestou přes ČOI.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující dává souhlas  se zpracováním a uložením  osobních údajů v souvislosti s  objednávkou (nebo  dalšími objednávkami). Osobní údaje  nebudou  zpřístupněny jiným subjektům .

3. Při  způsobu doručení  kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem , tedy údaje uvedené v  objednávkovém formuláři sdělovat  pouze přepravci  za účelem kontaktování kupujícího   při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

IX. Osobní údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři:  jméno, příjmení, (firma- IČ, DIČ) e-mail, číslo telefonu,   adresa.

Účel zpracování – odeslání objednávky .

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů.

Uplatnění práv:  Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce: vit.man@seznam.cz.

Poskytnutí údajů: Správce poskytne subjektu údajů na žádost  a to bez zbytečného odkladu nejdéle  do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Údaje  se poskytnou  v elektronické formě.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u  dozorovaného úřadu . Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo : získat  osobní údaje, účely zpracování,kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy , vznést námitku proti zpracování,  na opravu osobních údajů,  na výmaz osobních údajů ,  na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu .Obrázky sortimentu mohou být ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

2.Zákazník tímto uděluje souhlas s možným  vystavením a zasláním faktury elektronickou formou .

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.12 2018.)